Stadgar för Wish

Stadgar för Wish 2023

Antagna vid årsmötet 2023-02-05

§1 Föreningen dess syfte och verksamhet
1.1 Föreningen heter Kulturföreningen Club Wish Stockholm.
1.2 Wish är en förening för kvinnor, transpersoner, ickebinära och/eller intersexpersoner. Åldersgräns för medlemskap i föreningen är 18 år.
1.3 Föreningens syfte är att främja alternativ kultur präglad av mångfald och respekt för människors olikheter, oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.
1.4 Föreningen ska erbjuda sociala sammankomster, kunskapsöverföring och
kompetensutveckling, genom att bland annat anordna fester, tematräffar och utbildningstillfällen.

§2 Medlemskap och medlemsavgift
2.1 Föreningen består av medlemmar som betalar medlemsavgift.
2.1 Medlemskapet gäller 12 månader från det att medlemsavgiften har betalats.
2.3 Medlemsavgiften fastställs av föreningens ordinarie årsmöte.
2.4 Varje medlem i föreningen har rätt att närvara, yttra sig och komma med förslag vid årsmöte och extra årsmöte samt avlämna motioner till ordinarie årsmöte.
2.5 Styrelsen kan utesluta medlem som allvarligt skadat föreningens verksamhet eller om andra allvarliga skäl finns. Beslut fattas av styrelsen med 2/3 majoritet och under sluten omröstning. Medlemmen måste ges tillfälle att yttra sig inför styrelsen innan beslut om uteslutning fattas. Personen har rätt att genom att inlämna en begäran till styrelsen få beslutet omprövat en gång. Om uteslutning då beslutas igen har personen rätt att genom att inlämna en begäran till styrelsen få beslutet omprövat vid årsmötet.

§3 Organisation
3.1 Styrelsen
3.1.1 Styrelsen väljs av årsmötet och är efter årsmötet föreningens högsta beslutande organ. Konstituerande möte för styrelsen skall hållas i nära anslutning till årsmötet.
3.1.2 Valbar till styrelsen är endast den som är medlem i föreningen.
3.1.3 Valberedare eller revisor kan ej vara styrelsemedlem.
3.1.4 Styrelsen skall bestå av mellan sju (7) och nio (9) ordinarie ledamöter.
3.1.5 Styrelsen leder föreningens verksamhet och ansvarar för ekonomi samt för verkställande och uppföljande av beslut fattade av årsmöte.
3.1.6. Styrelsen har rätt att under året fyllnadsvälja vakanta platser. För beslut krävs minst tre fjärdedelars (3/4) majoritet.

3.2 Aktivitetsgrupp
3.2.1 Med aktivitetsgrupp avses grupper vars syfte och verksamhet fastställs av styrelse och återfinns i verksamhetsplan och/eller verksamhetsberättelse.

3.3 Valberedning
3.3.1 Valberedningen skall bestå av mellan två och fyra ledamöter.
3.3.2 Valberedningen väljs av årsmötet.
3.3.3 Valberedning skall förbereda val av styrelse och revisor till årsmötet. Valbar till valberedningen är endast den som är medlem i föreningen.
3.3.4 Valberedningens förslag ska finnas tillgängligt för medlemmarna senast två (2) veckor före årsmöte.
3.3.5 Valberedningen skall förbereda val av valberedning till årsmötet.

§4 Mötesstruktur
4.1 Årsmöte
4.1.1 Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet.
4.1.2 Årsmöte ska hållas snarast efter årsskiftet, senast före februari månads utgång.
4.1.3 Kallelse till årsmötet ska vara medlemmarna tillhanda senast sex (6) veckor före årsmötet.
4.1.4 Kallelsen ska innehålla uppgifter om datum, tid och plats för mötet samt dagordning. Om stadgeförändringar ska behandlas skall detta framgå av kallelsen.
4.1.5 Motioner och underlag till andra beslutsärenden till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast fyra (4) veckor före årsmötet.
4.1.6 Handlingar för ärenden som ska behandlas vid årsmöte ska vara tillgängliga för medlemmarna senast två (2) veckor före årsmötet.
4.1.7 Vid årsmöte ska följande frågor behandlas:

 1. Årsmötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande.
 4. Val av årsmötespresidium
  a. Mötesordförande
  b. Mötessekreterare
  c. Val av protokolljusterare tillika rösträknare
 5. Fastställande av dagordning
 6. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
 7. Revisorernas berättelse
 8. Fastställande av resultat- och balansräkning
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Propositioner
 11. Motioner
 12. Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret.
 13. Val:
  a. Styrelse
  I. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen
  II. Ordförande, väljs på två år omlott med kassör.
  III. Vice ordförande
  IV. Kassör, väljs på två år omlott med ordförande.
  V. Vice kassör
  VI. Sekreterare
  VII. Övriga ordinarie ledamöter
  b. Revisor
  c. Valberedning
 14. Övriga frågor (ej beslutsfrågor)
 15. Mötets avslutande

4.1.8 Ordinarie och extra årsmöte skall hållas i Stockholm.

4.2 Extra årsmöte
4.2.1 Styrelsen ska kalla till extra årsmöte om den själv finner det nödvändigt.
4.2.2 Styrelsen ska kalla till extra årsmöte om någon av revisorerna så begär.
4.2.3 Styrelsen ska kalla till extra årsmöte om minst tio (10) procent av föreningens medlemmar så begär. Sådan begäran ska vara skriftlig och innehålla förslag till föredragningslista.
4.2.4 Extra årsmöte ska hållas senast fem (5) veckor efter det att begäran om sådant kommit styrelsen tillhanda.
4.2.5 Extra årsmöte får endast behandla den eller de frågor som föranlett mötet, vilket ska framgå i kallelsen.
4.2.6 Kallelse till extra årsmötet ska vara medlemmarna tillhanda senast tre (3) veckor före extra årsmötet.
4.2.7 Kallelsen ska innehålla uppgifter om datum, tid och plats för mötet samt dagordning.
4.2.8 Handlingar för ärenden som ska behandlas vid extra årsmöte ska vara tillgängliga för medlemmarna senast två (2) veckor före.
4.2.9 På extra årsmötet ska följande frågor behandlas:

 1. Extra årsmötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Fråga om extra årsmötets stadgeenliga utlysande.
 4. Val av extra årsmötespresidium
  a. Mötesordförande
  b. Mötessekreterare
  c. Val av protokolljusterare tillika rösträknare
 5. Fastställande av dagordningen
 6. De frågor som föranlett det extra årsmötets utlysande.
 7. Övriga frågor (ej beslutsfrågor)
 8. Mötets avslutande

4.3 Styrelsemöte
4.3.1 Styrelsen ska hålla minst sex (6) protokollförda möten, utöver konstituerande möte, om året.
4.3.2 Ordförande kallar till styrelsens möten. Denna uppgift kan delegeras.
4.3.3 Styrelsemötet är beslutsmässigt då samtliga ledamöter kallats senast sju (7) dagar innan mötet och minst hälften (1/2) av de ordinarie ledamöterna är närvarande.
4.3.4 Beslut taget per capsulam ska protokollföras och ska tas upp vid nästa styrelsemöte. Ett per capsulam beslut kräver att minst tre fjärdedelar (3/4) av alla ordinarie ledamöter deltar i beslutet.
4.3.5 Det åligger styrelsen att till årsmötet överlämna verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse över föreningens verksamhet under det gångna verksamhetsåret.
4.3.6 Det åligger styrelsen att till årsmötet överlämna en verksamhetsplan inklusive budget för nästa verksamhetsår.
4.3.7 Styrelsen kan adjungera personer antingen för enskilda ärenden, helt möte eller längre tid.
4.3.8 Protokoll skall skrivas från styrelsens möten. Ordförande och ytterligare en styrelseledamot justerar protokollet. Sekreteraren är ansvarig för att protokoll förvaras på ett tillfredsställande sätt.

§ 5 Beslut vid föreningens möten
5.1 Beslut fattas med enkel majoritet utom då annat anges. Vid personval ska relativ majoritet tillämpas.
5.2 Votering ska vara sluten vid personval om någon röstberättigad så begär.
5.3 Vid lika röstetal har följande personer i fallande ordning utslagsröst; ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare. Detta gäller inte vid årsmöten, personval eller vid sluten votering då lotter skiljer.
5.4 Röstning genom fullmakt är aldrig tillåten.
5.5 Vid tvist om tolkning av stadgar har ordförande i samråd med revisor tolkningsrätt.

§ 6 Förvaltning
6.1 Föreningens budget- och räkenskapsår är 1 januari till 31 december.
6.2 Föreningens och styrelsens verksamhets- och arbetsår omfattar tiden från ordinarie årsmöte till och med påföljande års ordinarie årsmöte.
6.3 Föreningens firmatecknare utses inom styrelsen.
6.4 Firma ska tecknas på ett sådant sätt som styrelsen bestämmer.
6.5 Styrelsen eller firmatecknare har rätt att meddela begränsade fullmakter, exempelvis för bank- och postärenden.

§ 7 Revision
7.1 Föreningen ska ha minst en revisor.
7.2 Revisorn ska fortlöpande under verksamhetsåret granska styrelsens arbete och förvaltning.
7.3 Bokslutet ska vara revisorn tillhanda senast fyra (4) veckor innan årsmötet.
7.4 Revisorn ska inför ordinarie årsmöte upprätta revisionsberättelse över det gångna verksamhetsåret, innefattande förslag till årsmötet huruvida föreningens avgående styrelse ska beviljas ansvarsfrihet eller ej. Revisorn ska även yttra sig över styrelsens förslag till hantering av resultat- och balansräkning.
7.5 Revisionsberättelse ska vara styrelsen tillhanda senast en (1) vecka före ordinarie årsmöte.

§ 8 Ändring av stadgarna
8.1 Ändring av stadgar beslutas av ordinarie årsmötet med tre fjärdedelars (3/4) majoritet bland närvarande röstberättigade medlemmar eller beslut med enkel majoritet på två på varandra följande årsmöten (två ordinarie årsmöten alternativt ett ordinarie och ett extra årsmöte).

§ 9 Upplösning av föreningen
9.1 Beslut om föreningens upplösning kan endast fattas vid två på varandra följande ordinarie årsmöten.
9.2 Föreningen kan inte upplösas om minst tio (10) av föreningens medlemmar motsätter sig detta. Vid ett medlemsantal färre än tio (10), så kan föreningen inte upplösas om minst hälften av medlemmarna motsäger sig detta.
9.3 Föreningens medel och tillgångar ska efter upplösningen tillfalla annan förening som arbetar för liknande målgrupp. Årsmötet som beslutar om föreningens upplösande beslutar om vilken förening eventuella tillgångar ska tillfalla.