Trygghetspolicy

Under  2019 har Wish styrelse tagit fram en trygghetspolicy. Policyn omfattar även inkluderingsfrågor. Policyn sammanfattar i stora stycken hur Wish styrelse redan arbetat med inkludering och trygghetsfrågor under flera år, men vissa arbetssätt är nya och har kommit till för att täppa till luckor i arbetssätt. Regler för play parties har även omarbetas och harmonierats med reglerna för Wish Summer camp. Policyn har bland annat tagits fram med input från ett medlemsmöte i våras. 

Under denna flik kan du ta del av policyn i sin helhet. 
Vår hemsida är i nuläget inte anpassad för att längre dokument ska vara lätta att läsa. Vi kan inte heller ladda upp filer. Om du vill få tillgång till trygghetspolicyn som PDF, maila wishutskick@gmail.com 

Policyn är främst ett internt arbetsdokument för styrelsen, men kommer ligga på hemsidan för att medlemmar ska kunna ta del av det och ge feedback  till och med 1a april 2020.  Våra play party regler kommer fortsättningsvis ligga på hemsidan. 

Vill du lämna feedback? Maila wishutskick@gmail.com eller lämna kommentarer via vår medlemsundersökning. 

English summary: 
During 2019 the board of Wish has created a new policy for safety and inclusion. The policy is primarily guidelines for how the board should operate to create safer space, but it will be available on the homepage in its entierty until april 1st. Thereafter only the play party rules will be on the home page. This is mainly due to the fact that our home page is not adapted for longer texts to be easily red online. If you would like to receive the policy as a PDF, please contact Wish board at wishutskick@gmail.com

Would you like to feed back? 
Send an email to wishutskick@gmail.com or comment via our members poll/medlemsundersökning. 

Unfortunately neither the policy or members poll has been translated to english at this time, but we hope that google translate will be able to help. The play party rules and checklist for workshop presenters however are translated to english.


Policy gällande trygghet och inkludering för Wish Stockholm 


Wish är den enda klubben i sitt slag i Stockholm. Att ha tillgång till trygga BDSM-F sammanhang är viktigt för många utövare.  Wish strävar efter att vara en tryggare plats för alla, men med medvetenhet om att 100% trygghet aldrig kan garanteras. Denna policy är avsedd att vara en hjälp för alla medlemmar att skapa vår tryggare plats tillsammans, men också att vara en guide för styrelsen att hantera svåra situationer i den mån de uppkommer.

I den här trygghetspolicyn finns följande avsnitt:
1. Definitioner                                                                                                                       
1.1Tryggare plats                                                                                                                                                                   
1.2 Inkludering                                                                                                                                                                         
1.3 Säkerhet                                                                                                                                                                               
1.4 Kommunikation och diskretion                                                                                                                                 
2. Ansvarsfördelning för trygghet och säkerhet                                                               
3. Riktlinjer i arbete för trygghet och säkerhet                                                            
4. Hantering av medlemsärenden då överträdelse kan ha begåtts.                           

Bilaga 1 A Guidelines i kortversion för anslag på fest m.m (svenska)                    
Bilaga 1 B Guidelines i kortversion för anslag på fest m.m (engelska) …..ÅTERSTÅR
Bilaga 2 A: Guidelines i fullversion till hemsida och entré m.m (svenska)            
Bilaga 2 B: Guidelines i fullversion till hemsida och entré m.m (engelska)           
Bilaga 3 A: Checklista för workshop ledare och arrangörer (svenska)                   
Bilaga 3 B: Checklist for workshop presenters  (English)                                         

1.   Definitioner 

1.1 Tryggare plats

1)   En miljö där alla medlemmar är lika inkluderade och har en lika självklar plats och möjlighet till inflytande på klubben oavsett könsidentitet, könsuttryck, sexualitet, kinks, etnicitet, hudfärg, funktionssätt, religion, klasstillhörighet, ålder, kroppstorlek och andra likande faktorer.
2)   En miljö där samtycke står i centrum och där gränsöverskridande, trakasserande beteende inte förekommer. 

1.2 Inkludering

Wish information ska vara tvåspråkig. Så långt det är möjligt ska skriven information till medlemmar finnas tillgänglig på både svenska och engelska.

Wish strävar efter tillgänglighet. Det innebär att vi
      Strävar efter att boka lokaler som är tillgängliga för medlemmar med olika fysisk funktionsförmåga. 
      Alltid ger information om lokalers tillgänglighet i samband med evenemang (trappor, storlek på toaletter m.m.)
      Strävar efter att mötesunderlag med mera skickas ut i god tid.

Som medlemmar i Wish behöver alla respektera varandras identiteter och var och en behöver ta ansvar för sina egna privilegier och eventuella kunskapsluckor. Vi strävar efter att Wish ska vara en så trygg plats som möjligt där alla får delta på egna villkor och aldrig behöva förklara sig, sina livsval eller livshistoria. Vi möter varandra med ett öppet sinne och undviker att göra antaganden om andra utifrån exempelvis etnicitet, kön/könsuttryck, tro, kinks, ålder, klass, med mera. Rasism, homofobi och transfobi och andra diskriminerande åsikter och handlingar är oacceptabelt på Wish.

1.3 Säkerhet

Med ”säkerhet” menar vi säkerhet från fysisk och psykisk skada. Här ingår bland annat brandsäkerhet och tillgång till första-hjälpen-utrustning, men även att deltagare känner till hur man utövar sina BDSM-praktiker/kinks på ett säkert sätt, använder stoppord/safewords och så vidare.

1.4 Kommunikation och diskretion

Alla medlemmar har ansvar för att vara diskreta och respektera andras medlemmars rätt till anonymitet. Berätta inte för utomstående vem som är medlem i Wish, om andras kinks eller utlevnad. Om någon använder ett scen-namn, använd det och avslöja inte personens juridiska namn för andra.

Styrelsen och volontärer med uppdrag att hantera medlemsregistret har ett särskilt ansvar att göra detta på ett sätt så att utomstående inte kan få ta del av medlemsregister eller andra känsliga uppgifter. Visa t ex inte gäster medlemsregistret i entrén.

Ge och ta emot feedback på ett respektfullt sätt: Vi kommer från olika bakgrunder och har olika erfarenheter. Vi kan och förstår olika saker. Ibland leder detta till att vi säger något som sårar någon annan. Det händer oss alla ibland. Vi uppmuntrar medlemmar att säga till när detta händer, på ett respektfullt sätt så långt det är möjligt. Vi uppmuntrar alla medlemmar att vara öppen för den här typen av feedback, att ta ansvar för sina ord och handlingar och att lyssna till andras perspektiv. 

2. Ansvarsfördelning för trygghet och säkerhet

2.2. Alla medlemmars ansvar

Som medlemmar i Wish är vi alltid ansvariga för att ta reda på andras gränser och respektera dem, samt att ta hand om vår egen trygghet och säkerhet.

Alla medlemmar är ansvariga för att ha tillräcklig kunskap för att kunna ägna sig åt eventuell utlevnad inom BDSM, fetishism och sexualitet på ett säkert sätt, samt agera goda förebilder för varandra.

Medlemmar som observerar beteende som verkar skapa osäkerhet eller skada för andra i Wish-sammanhang är ansvariga för att ta upp frågan med personen i fråga och/eller kontakta Wish styrelse om det finns en risk att beteendet fortgår.

2.2 Styrelsens ansvar:


Styrelsen ska verka för att alla som ingår i målgruppen ska kunna känna sig välkomna på klubben. Detta oavsett medlemmens etniska tillhörighet, funktionsvariation, religion eller tro, sexuella läggning, ålder eller på vilket sätt medlemmen är identifierar sig inom vår målgrupp.

Vidare ska styrelsens medlemmar verka för att alla medlemmar känner sig välkomna oavsett vilka personliga förhållanden som råder mellan medlem och styrelsemedlem.

Här följer riktlinjer för hur styrelsen kan förebygga otrygghet och hantera allvarliga händelser när de uppkommer.

3. Riktlinjer i arbete för trygghet och säkerhet 

3.1 Trygghetsvärdar vid evenemang.

Vi främjar säkerheten genom att vara tillgängliga för våra medlemmar under evenemang. Detta gör vi genom att
       En trygghetsvärd är en styrelsemedlem eller betrodd volontär som har som sitt uppdrag att upprätthålla säkerhet och kunna besvara medlemmars frågor samt hantera eventuella otrygga situationer. Trygghetsvärdarna ska ha kunskap om var nödutgångar samt första-hjälpen kit är i lokalen samt känna till denna trygghetspolicy. Det ska klart framgå för våra medlemmar vilka dessa trygghetsvärdar är.
      Trygghetsvärdar ska vara närvarande i lokalen och kunna ge ett bra bemötande så att det blir lätt för våra medlemmar att kontakta oss om de skulle behöva.
      Trygghetsvärdar ska se till att de kan fullgöra uppgiften då de åtagit sig den. Detta genom att vara opåverkade av alkohol, lek och annat som begränsar omdömet.
      Under klubbkväll ska det finnas minst två styrelseledamöter på plats i rollen som trygghetsvärd.
      Under mindre sammankomster, t ex sektionskväll kan rollen som trygghetsvärd  delegeras till en betrodd volontär, då efter styrelsebeslut.

3.2 Främja medlemmarnas trygghet och säkerhet

Styrelsen främjar medlemmars möjlighet att ta hand om sin egen och andras säkerhet genom att sprida budskapet att
       alla är ytterst ansvariga  för att se till att de inte går över andras gränser genom att ha tillräckligt med information och genom att använda safe words eller motsvarande metoder för kommunikation under lek.
      att alla är ytterst ansvariga för att ta hand om sig själva och sina gränser

Styrelsen främjar våra medlemmars möjlighet att ta hand om sin egen och andras säkerhet genom att

      Tillhandahålla regler för Wish Playparties, sommarläger och andra evenemang där det är lämpligt.  Vid play party ska regler för klubbens gäster finns tydligt anslagen i samband med våra evenemang där lek förekommer (t ex i entrén, på toaletten och i baren.)
      säkerställa att ett första-hjälpen-kit alltid finns tillgängligt vid klubbens evenemang.
      Säkerställa att vi använder lokaler som har nödutgångar och brandsläckare som står i proportion till eventets storlek.

3.3 Främja en god kunskapsnivå

Vi främjar våra medlemmars möjlighet att ta hand om sin egen säkerhet genom att säkerhetsaspekter alltid finns med som en aspekt av de workshops och diskussioner som vi arrangerar.  Detta framgår av instruktionerna till workshop-hållare som alltid ska skickas till de personer som håller workshop hos oss.

Vi främjar säkerheten genom att hålla oss själva uppdaterade på hur andra jobbar med säkerhetsrutiner i samband med klubbverksamhet samt i samband med olika praktiker.  Detta gör vi bland annat genom att se till att även styrelsemedlemmar och volontärer har möjlighet att gå på de workshops vi arrangerar.

3.4 Hantera medlemsärenden

Det är styrelsens ansvar att hantera ärenden där någon medlem har brutit mot trygghetspolicyn, stadgarna, skadat föreningen och andra allvarliga händelser. Det är omöjligt att förutse alla allvarliga händelser. Riktlinjerna i denna policy kan därför inte vara uttömmande för varje situation, men ska tjäna till att göra det transparent för medlemmar ungefär hur styrelsen ska agera i olika situationer. Då inte alla situationer kan förutses är gott omdöme och erfarenhet av att hantera liknande situationer viktiga då Wish styrelsemedlemmar utses.

Av riktlinjerna framgår även att förtroendevalda och volontärer har högre krav på sig än medlemmar generellt, samt hur styrelsen eller andra medlemmar kan agera om det är en styrelsemedlem som anses ha brutit mot trygghetspolicyn. Se vidare i avsnittet om utredning av medlemsärenden.

3.5 Föreningsrevisorns roll

 Föreningsrevisorns ansvar är att avgöra om hen kan rekommendera att ge styrelsen ansvarsfrihet för hur den skött sitt uppdrag under det gånga året. Att se till att trygghets – och inkluderingspolicyn upprätthålls ingår i den bedömningen.

Föreningsrevisorn kan även, i mån av möjlighet,
      ge råd till medlemmar gällande hur stadga och policy kan tolkas
      anvisa styrelsen att utreda medlemsärenden om detta inte görs tillräckligt skyndsamt
      vara någon för en medlem att vända sig till om en styrelsemedlem ska utredas för en överträdelse enligt nedan.
      Rådgöra med ordförande om en styrelsemedlem ska utredas för överträdelse
      Självständigt leda en utredning enligt nedan om ordföranden ska utredas för överträdelse.
      Rekommendera styrelsen att hålla extra årsmöte om situationen kräver det. Styrelsen ska då lyssna på den rekommendationen.


4. Hantering av medlemsärenden då överträdelse kan ha begåtts.

Ett medlemsärende är ett ärende då styrelsen behöver hantera att en överträdelse kan ha begåtts eller att någon blivit medlem på falska premisser.

4.1 Generellt angående utredning av medlemsärenden 

Syftet med hantering av medlemsärenden är att säkerställa att föreningen/klubben är tillgänglig och så trygg som möjligt för så många som möjligt.

Olika förfaranden kan vara lämpliga beroende på vad som har skett och i vilket sammanhang det har skett. En policy kan inte vara en exakt manual för hur medlemsärenden kan hanteras. Olika exempel kommer istället att ges nedan.

Här följer generella riktlinjer för utredning av medlemsärenden.

Om händelsen rör en konflikt mellan två eller fler medlemmar ska medlemmarna i första hand uppmanas att lösa den själva. Styrelsen har inget ansvar för konfliktlösning.

Respekt för alla inblandade samt diskretion är viktiga ledord. Om det är möjligt att hantera ärendet utan att hela styrelsen får reda på vem/vilka det gäller är det lämpligt att göra så. I regel ska inga personer utanför styrelsen ska få tillgång uppgifter om vilka personer som är inblandade i ett medlemsärende. Insyn kan dock ges av styrelsen till 
o   Föreningsrevisor i den utsträckning som inblandade medlemmar själva bett om det eller om föreningsrevisor anser att hen behöver information för att kunna bedöma styrelsens ansvarsfrihet.
o   Årsmötet i den utsträckning som inblandade medlemmar/eventuella uteslutna före detta medlemmar själva vill lyfta sitt ärende där.
o   Sittande valberedning i den utsträckning som anonymitet av inblandade medlemmar kan bevaras, eller i den utsträckning som inblandade medlemmar själv bett om det.
o   SLMs styrelse om Wish medlem genom sitt agerande kan vara till skada för SLMs verksamhet (exempelvis om personen brutit mot regler för serveringstillståndet). 

Den som bryter mot våra stadgar eller våra gemensamma regler kan få en varning, avvisas från evenemang, stängas av från att vara volontär eller i allvarligare fall uteslutas ur klubben i enlighet med stadgan. Se mer under ”åtgärder”.

4.2 Om medlem tycks bryta mot regler under pågående event.

Enligt reglerna har Wish styrelsemedlemmar möjlighet att avvisa medlem från event utan vidare förklaring. Det är dock inte det önskvärda förfarandet och oftast är det möjligt och lämpligt att ha en dialog med medlemmen och i övrigt följa rutinen för utredning av medlemsärenden.

Trygghetsvärd eller annan som styrelsen utser tar medlemmen åt sidan på ett lugnt och diskret sätt. Förklara på vilket sätt medlemmen har uppfattats att bryta mot reglerna och ta del av medlemmens syn på saken. Om trygghetsvärden missförstått situationen är en ursäkt på sin plats.

Om samförstånd kan nås mellan trygghetsvärd och medlem, kan medlemmen stanna på klubben om det kan ske utan skada för andra medlemmar.  En varning kan utfärdas om det är lämpligt. Fler än en varning under ett år innebär att styrelsen behöver göra en riskbedömning av medlemmen (se nedan).

Om samförstånd inte kan uppnås, om medlemmen är berusad eller om närvaro kan innebära fara för andra medlemmar avvisas medlemmen för resten av eventet. Ett avvisande innebär också alltid en varning. Information ska ges om hur medlemmen kan kontakta styrelsen för vidare dialog vid ett senare tillfälle. Trygghetsvärden kan med fördel ta kontaktuppgifter till medlemmen för att styrelsen själva initiera vidare dialog. Dialogen ska ske på ett respektfullt sätt, med såväl den enskilda personens värdighet som alla medlemmars trygghet för ögonen. Syftet är att medlemmen ska få förståelse för reglerna och att regelbrott ska undvikas i framtiden.
Styrelsen bör informeras om händelsen på nästkommande styrelsemöte (anonymiserat i den utsträckning det är lämpligt).

Om samförstånd inte kan uppnås eller om regelbrottet är upprepat är det lämpligt att styrelsen gör en bedömning av om medlemmen utgör en risk för andra medlemmar och/eller föreningen (se nedan).

4.3 Om en person inte uppfattas följa medlemskriterierna.

Enligt stadgan är det möjligt att vara medlem för personer som är kvinnor, transpersoner  och intersex, som lever med denna identitet i sitt dagliga liv. Man behöver även vara 18 år för att delta i evenemang med serveringstillstånd. (Notera: styrelsen har 2020 lagt en proposition för att införa 18-årsgräns för medlemskap, viket redan är fallet i praktiken). Om styrelsen får indikationer att någon person som inte stämmer in på dessa kriterier blivit medlem eller närvarar på ett evenemang är det lämpligt att följa samma rutin som när någon brutit mot andra gemensamma regler.

4.5 Om en förtroendevald eller volontär för Wish bryter mot policyn

Att vara förtroendevald eller volontär inom Wish är ett hedersuppdrag.  Att vara förtroendevald eller volontär innebär också att ha ett särskilt ansvar för att trygghetspolicyn upprätthålls, och att alla medlemmar känner sig välkomna och trygga. Därför är det relevant att ha högre krav på en volontär eller förtroendevald än på medlemmar i stort.  Om en volontär har brutit mot trygghetspolicyn ska styrelsen allvarligt överväga om det är lämpligt att personen är volontär för Wish. Detsamma gäller om det finns allvarliga anklagelser mot personen som exempelvis gäller sexuella övergrepp eller våld i nära relation. När styrelsen överväger att inte låta någon vara volontär ska volontäransvarig eller annan person som styrelsen utser ha ett samtal med personen i fråga, för att denna ska få framföra sina synpunkter till styrelsen. Om medlemmen begär det ska styrelsen därefter ta upp saken till diskussion igen på ett kommande styrelsemöte. Beslutet huruvida någon ska få vara volontär eller inte kan dock verkställas omedelbart.

Om en styrelsemedlem har brutit mot trygghetspolicyn ska ordförande tillsätta en arbetsgrupp för att utreda händelsen.

Om ordförande har brutit mot trygghetspolicyn kan föreningsrevisor tillfrågas om att leda en arbetsgrupp för att utreda händelsen. Styrelsen kan även inadjungera medlemmar som inte tidigare har förtroendeuppdrag om en styrelsemedlem ska utredas för överträdelse.

Den som bryter mot våra stadgar eller våra gemensamma regler kan få en varning, avvisas från evenemang, stängas av från att vara volontär eller i allvarligare fall uteslutas ur klubben i enlighet med stadgan.

Om styrelsen underlåter att utreda ett medlemsärende kan det leda till att den inte får ansvarsfrihet vid nästkommande årsmöte.  Såväl föreningsrevisor som enskild medlem kan väcka denna fråga.

4.4 Utredning:

När ett medlemsärende ska utredas är det lämpligt att tillsätta en arbetsgrupp för detta. Som huvudregel består den av styrelsemedlemmar. Om en styreslsemedlem ska utredas kan föreningsrevisorn tillfrågas att ingå eller leda i en utredningsgrupp. Styrelsen kan även inadjungera medlemmar som inte tidigare har förtroendeuppdrag om en styrelsemedlem ska utredas för överträdelse.

Utredningsgruppen ska höra inblandade parter och dokumentera olika perspektiv på ärendet. De ska göra en riskbedömning när så är nödvändigt. De ska dokumentera sitt arbete samt ge underlag för styrelsens beslut. Utredningsgruppen ska också föreslå åtgärd till styrelsen.

Riskbedömning: Om medlem kan anses utgöra en risk för andra medlemmar och/eller föreningen

Att skapa ett tryggare utrymme för utlevnad är en av Wish främsta mål. Om en medlem kan vara en säkerhetsrisk för andra medlemmar kan ett fortsatt medlemskap därigenom indirekt vara skada för föreningens kärnverksamhet.  Wish bygger även på volontära krafter. Om en medlem allvarligt försvårar för aktiva i föreningen att engagera sig i föreningen utgör även det en skada för föreningen.

Exempel på tillfällen då en medlem kan anses utgöra en risk för andra medlemmar är om hon/hen/han
      Visat mycket allvarligt brist på omdöme och regelbrott gällande berusning, säkrare utlevnad, samtycke eller respekt för andra vid ett enstaka tillfälle
      Visat på brist på omdöme eller brutit mot Wish regler upprepade gånger
      Trakasserar, hotar eller på annat sätt allvarligt försvårar för Wish volontärer och förtroendevalda i sina uppdrag.
      Uttrycker homofoba, transfoba, rasistiska eller andra förtryckande/förminskande åsikter som skapar otrygghet för andra medlemmar att engagera sig i föreningen
               Har ett mönster av att utöva relationsvåld (psykiskt, fysiskt eller ekonomiskt) och det efter utredning finns en betydande risk att personen använder Wish som en plats att träffa nya personer som kan bli utsatta i framtiden.

Om en medlem bedöms utgöra en risk för andra medlemmar och/eller föreningen är det lämpligt att inleda ett uteslutningsärende (se nedan).

4.5 Åtgärder

Åtgärdernas syfte är alltid att upprätthålla tryggheten inom Wish och får aldrig syfta till att straffa en enskild person. Enstaka allvarliga händelser liksom upprepade men mindre allvarliga åtgärder.  Såväl händelser som sker i anslutning till Wish aktiviteter som utanför klubbens aktiviteter kan ligga till grund för åtgärder. 

Samtal/kommunikation

Om styrelsen är osäker på om en medlem förstått eller avser att följa reglerna, eller om styrelsen anser sig nödgad att vidta en åtgärd enligt nedan, ska det i mesta möjliga mån åtföljas av ett samtal. Medlemmen har rätt att veta vad det är som gör att styrelsen är orolig för eller missnöjd med medlemmens beteende. I många fall är det lämpligt att ge medlemmen en chans att ändra sitt beteende, och då kan samtalet vara den enda åtgärd som behövs. 

Åtgärden varning

Varning kan utdelas när en medlem brutit på föreningens regler, stadgar eller uppvisat dåligt omdöme som äventyrar andras eller föreningens trygghet. Varning kan utdelas av enskild styrelsemedlem. Att en varning utdelas ska kommuniceras på nästkommande styrelsemöte, och styrelsen får då se till att rätt personer inom föreningen får information om vem som fått varningen.  Fler än en varning under ett år innebär att styrelsen behöver göra en riskbedömning av medlemmen.

Åtgärden suspendering.

Styrelsen kan besluta om suspendering. Suspendering är en åtgärd som inte ska användas lättvindigt utan endast om det bedöms nödvändigt med hänsyn till tryggheten på klubben. Suspendering innebär att medlemmen inte är välkommen på föreningens aktiviteter under den tid som behövs för att styrelsen ska kunna utreda ett medlemsärende, ha dialog med medlemmen, och fatta eventuellt beslut om uteslutning.

Åtgärden uteslutning

I stadgan anges följande angående uteslutning.

2.5 Styrelsen kan utesluta medlem som allvarligt skadat föreningens verksamhet eller om andra allvarliga skäl finns. Beslut fattas av styrelsen med 2/3 majoritet och under sluten omröstning. Medlemmen måste ges tillfälle att yttra sig inför styrelsen innan beslut om uteslutning fattas. Medlemmen har rätt att överklaga beslutet på nästkommande årsmöte.


”Allvarligt skadat föreningen”: Wish bygger även på volontära krafter. Om en medlem allvarligt försvårar för aktiva i föreningen att utföra sitt uppdrag utgör även det en skada för föreningen.

Stadgebrott, förtal, förskringring/stöld med skada som konsekvens är exempel på tillfällen då uteslutning är aktuell. Även att ”outa” någon offentligt som medlem i föreningen eller som hbtq-person är andra exempel på händelser som kan skada föreningen allvarligt, då diskretion är av största vikt i vår förening.

”Andra allvarliga skäl” Exempel på andra allvarliga skäl kan vara att aktivt verka för värderingar som står i strid med stadgan, att använda illegala droger under Wish aktiviteter eller att äventyra alkoholtillståndet genom att smuggla med sig alkohol.

Att skapa ett tryggare utrymme för utlevnad är en av Wish främsta mål. Om en medlem är en säkerhetsrisk för andra medlemmar innebär ett fortsatt medlemskap indirekt vara skada för föreningens kärnverksamhet. Se ovan angående riskbedömning.

4.6 Förfarande vid suspendering eller uteslutning

Medlemmen ska så snart som möjligt få information om suspendering och/eller att styrelsen överväger uteslutning. Medlemmen ska ges möjlighet att yttra sig i frågan inför styrelsen. Ett yttrande kan vara ett samtal med en eller flera styrelseledamöter som styrelsen utsett eller skriftligt. Om yttrandet sker genom samtal är det lämpligt att anteckningar förs som båda parter får tillfälle att justera samt att medlemmen ges möjlighet att ta med en person som stöd. En neutral part kan också vara lämpligt att ha med.

Om medlemmen begär det ska styrelsen därefter ta upp saken till diskussion igen på ett kommande styrelsemöte. Beslutet huruvida någon ska få suspenderas eller inte kan verkställas omedelbart genom ett beslut av styrelsens presidie, men behöver fastställas på kommande styrelsemöte, senast en månad senare. Beslutet om uteslutning kräver utredning,  att medlemmen har fått yttra sig och styrelsebeslut enligt stadgan.

Med hänsyn till medlemmens integritet ska så få volontärer som möjligt få information om suspendering eller uteslutning av en medlem. I princip ska endast förtroendevalda inom Wish ha tillgång till information om vem som är suspenderad. Vad gäller skäl för suspendering ska informationen i princip begränsas till styrelsen, och övriga förtroendevalda i den mån de behöver informationen för att kunna fullgöra sitt uppdrag. Se ovan under 3.1.

4.7 Överklagan på nästkommande årsmöte.

En person som uteslutits har möjlighet att överklaga styrelsens beslut på nästkommande årsmöte. Om detta sker upphävs styrelsens diskretionsplikt vad gäller den/de klagande medlemmarna, men däremot inte eventuella andra medlemmar.

Om en medlem avser att klaga på årsmöte bör styrelsen ha fått kännedom om detta senast fyra veckor innan årsmötet (samtidigt som motionsstoppet). Av detta följer att ett styrelsebeslut om uteslutning bör fattas med god marginal till årsmötet, senast två månader i förväg om så är möjligt.

4.8 Möjlighet att åter ansökan om att bli medlem 

En uteslutning ska inte göras lättvindigt, och ska i princip inte göras om läget är sådant att det kan vara lämpligt för personen att bli medlem i framtiden. Dock kan det finnas särskilda skäl att göra avsteg från denna princip. Om beslutande anser det lämpligt kan den meddela personen som blivit utesluten att denne kan ansöka om medlemskap igen i framtiden.


Bilagor 

Bilaga 1 Guidelines i kortversion för anslag på fest m.m (svenska)

Club Wish Stockholm Play Party guidelines:
Club Wish drivs av en separatistisk förening för personer som identifierar sig som kvinnor, transpersoner och/eller intersex och lever med sin identitet i sin vardag, och som har ett intresse för BDSM och fetischism. 

För att skapa så trygga sammanhang som möjligt finns regler för Wish-event som du förbinder dig att ta följa. Detta är en kortversion av klubbens regler. För att säkerställa att du förstår dem fullt ut: ta del av den fullständiga versionen som finns i entrén samt på www.clubwish.se 

Aktivt samtycke: Föreslå de aktiviteter du är intresserad av, och respektera svaret. Säkerställ att du har fått samtycke och att den du leker med vet vad du har samtyckt till. Tänk på att avsaknad av ett “nej” inte betyder “ja”.  

Om du känner dig osäker på ditt eget eller någon annans samtycke: vänta, fortsätt förhandla, eller gör något annat där samtycket är tydligt. Om någon tackar nej “just denna gång” är det lämpligt att låta denna person fråga dig om lek nästa gång. Tjata eller övertala aldrig någon att leka eller ha sex. 

Om någon inte tar ditt nej på allvar eller får dig att känna att du “måste” vara med på något, var medveten om att den personen gör fel och vänd dig gärna till någon av Wish volontärer/styrelse för stöd.

Alkohol och berusning: Undvik berusning på klubben, särskilt vid lek/utlevnad. Även den som inte själv tänkt leka kan skapa en otrygg miljö för andra vid berusning. Informera eventuella play-partners om du inte är helt nykter. 

Diskretion: Berätta inte för utomstående vem du har träffat på klubben. Berätta inte om sådant du har sett, men inte själv deltagit i. Foto- och videoförbud  råder. 

Dresscode: Wish play party dress code is fetish, and/or inspired by a party theme. Minimum basic black (black clothes with minimal prints) is always passable. 

Respekt och inkludering: Stör inte i lek/utlevnad eller under after care. Håll sociala samtal till barområdet. Rör inte lek-utrustning som tillhör andra. Städa upp efter din lek. Respektera andras kinks, identiteter, erfarenheter och rätt att vara sig själva på klubben. 

Safewords: Använd och respektera dem. Klubbens generella safeword är RÖTT/RED vilket innebär “avbryt leken” eller GULT/YELLOW vilket betyder “ pausa och stäm av med mig”  Icke-verbalt safe word är en så kallad tap-out, vilket betyder stopp.

Säkrare lek: innebär att du känner till hur du utför de BDSM/Fetish/sexuella praktiker du deltar i på ett säkert sätt. Informera Wish volontär om du ska göra något mer riskfyllt eller som kan trigga andra (särskilt lek med eld, knivar och kanyler) så kan vi säkerställa att du får tillgång till ett lämpligt utrymme. Städa upp efter dig själv efter lek, så att andra kan använda utrymmet på ett säkert sätt. Tänk på din play partners behov av aftercare, och förhandla gärna detta i förväg. 

Säkrare sex är utgångspunkten om inget annat är förhandlat. Handskar, kondomer och glidmedel finns i lokalen. Använd dem gärna. Desinficera lekutrymme om nödvändigt. 

Telefoner får endast användas i entrén/garderobs-området. Detta för att säkerställa foto- och videoförbudet.

Om regler bryts eller något inte känns bra: 

Wish Stockholm tar regelbrott, överträdelser och  övergrepp på stort allvar och hanterar dem i enlighet med gällande trygghets- och inkluderingspolicy. Detta gäller oavsett om överträdelserna begås av en medlem, volontär eller en förtroendevald.  Styrelsen/ansvariga på plats som styrelsen utsett har befogenhet att utdela varning eller avvisa störande medlemmar direkt. Styrelsen har befogenhet att utesluta medlemmar som allvarligt skadar föreningen eller om andra allvarliga skäl finns. 

Kontakt
      När du är på klubben kan du vända dig till någon av Wish volontärer eller förtroendevalda. Håll utkik efter den vita armbindeln med texten “Wish”.
      Du kan maila wishutskick@gmail.com i efterhand för att kontakta styrelsen. 
      Om det är en styrelsemedlem som har begått en överträdelse kan du exempelvis vända dig till sittande valberedning, föreningsrevisor, eller till en annan styrelsemedlem för att få stöd i hur din situation kan hanteras. Kontaktuppgifter finns på Wish hemsida. 
      Du kan lämna in dina tankar anonymt. 


Bilaga 2 A: Guidelines i fullversion till hemsida och entré m.m (svenska)


Wish Stockholm regler för Play parties m.m.  


De allra flesta Wish-evenemang är endast till för medlemmar. För att vara medlem behöver man tillhöra Wish målgrupp.

Respekt mellan medlemmar oavsett kink, identitet och bakgrund är viktigt på Wish. Är du inte säker på vilken som är den mest respektfulla benämningen på någons kink, könsidentitet, pronomen eller sexuella praktik – fråga gärna styrelsemedlem eller personen i fråga.

Aktivt samtycke för lek/sex 

Säkerhet och samtycke är ledord inom BDSM. All lek bygger ALLTID på frivilligt deltagande från alla parter. Rör inte vid andra personer eller deras tillhörigheter utan deras medgivande. Tjata aldrig om att någon ska delta i BDSM-aktiviteter.

Ett bra sätt att försäkra dig om att du har samtycke är att förhandla scenen i förväg. En förhandling kan täcka in vad ni som ska leka vill vara med om och vad ni inte vill vara med om samt hur ni kan kommunicera och säkerställa att samtycket fortfarande gäller under lek. 

Om någon säger nej följt av ett artigt “kanske nästa gång” är det klokt att låta den personen närma sig dig nästa gång. Se till att du aldrig pressar eller tjatar på någon att leka. 

Samtycka är specifikt för varje situation. Ja till en viss typ av lek gäller bara där och då, och det går inte att utgå ifrån att samma sak gäller nästa gång eller på en annan plats.

Om någon inte tar ditt nej på allvar eller får dig att känna att du “borde” gå på något, exempelvis för att bli omtyckt eller respekterad, var medveten om att den personen gör fel. Tveka inte att söka stöd om du behöver det. Se “om någon beter sig olämpligt” längst ner på sidan. 

Wish trygghetsvärdar har rätt att bryta in i pågående lek om vi känner oss osäkra på om alla deltagare samtyckt till det som sker.

Diskretion

Det är förbjudet att fotografera och spela in film eller ljud under Wish-evenemang. Telefoner ska vara inhängda i garderoben och får användas utanför entrén. Wish volontärer kan i speciella fall dokumentera, om de medverkande lämnat sitt tillstånd. Diskutera inte scener du inte själv varit en del av med andra. Nämn inte namn på personer som besökt klubben för utomstånde om du inte fått tillstånd först.

Dresscode 

Wish play partys har dresscode fetish och/eller inspirerat av aktuellt festtema. Minimum basic black (svarta kläder med minimalt tryck) gäller.  Vi uppmuntrar dig att ha på dig det som du känner dig bekväm eller het i, och gärna att det är tillräckligt ovanligt att du inte skulle gå obemärkt nedför gatan i din outfit.  Syftet med dresscoden är inte att stänga ute någon, utan att de som väljer att komma klädd enligt sin fetish inte ska känna sig udda på klubben. 

Andra event, såsom sektionskvällar, Wish sommarläger etc kan ha en annorlunda dresscode, eller välja att inte ha någon dresscode alls. 

Säkerhet

Safewords/stoppord Använd och respektera dem. 
Wish Säkerhetsord är ”RÖTT” för “avbryt lek” och GULT - vilket betyder pausa och stäm av.  Om någon säger ”rött” ska lek omedelbart avbrytas. Om ett av dessa safeword uttalas ska lek avbrytas omedelbart. Andra medlemmar uppmuntras att bryta in eller kontakta Wish volontärer omedelbart om de ser att lek inte avbryts efter ett safeword. 

(Självklart är det också möjligt att använda egna safewords.) 

Berusning  På Wish uppmuntras nykterhet vid lek. Om du ska leka och är påverkad av alkohol eller något annat, informera din lekkamrat i förväg så hen kan ta ett informerat beslut om att ändå leka med dig denna kväll. Lek inte med någon som är så berusad att omdömet kan antas vara påverkat.

Alla medlemmar som besöker Wish har ett ansvar att vara måttlig med alkoholen både innan och under vistelsen på klubben. Detta beror på att vi strävar efter att skapa en atmosfär där människor kan känna sig tryggare och säkrare i sin utlevnad. Även om du inte själv tänkt leka, så är det viktigt att vara medveten om att berusade personer kan ha en negativ inverkan på andra personers säkerhet.

Det är strikt förbjudet att dricka medhavd alkohol. Likaså är det strikt förbjudet att bruka, sälja eller köpa illegala droger. Den medlem som gör det kommer att få sitt medlemskap tillbakadraget och kommer att bli ombedd att omedelbart lämna lokalen.

Säkrare lek: Se till att du har kunskap om de BDSM-praktiker du vill ägna dig åt. Om du inte har tillräcklig kunskap, kontakta gärna någon ur styrelsen, vi kanske tipsa om en kunnig person på plats ordna en workshop på temat längre fram.

Om du vill leka på ett sätt som kan vara triggande för andra eller där det kan vara otydligt för dem i närheten om det som händer är frivilligt för de deltagande, informera ansvarig på plats i förväg så kan vi hjälpas åt att hitta en lämplig plats för din lek. På vissa fester, när det är trångt, kan den här typen av lek vara olämplig. 

Om du leker med nålar eller skalpeller ska dessa alltid läggas i en stickburk (”sharps bin”).  

Säkrare sex Kom alltid överens med den/de du ska ha sex med vilka säkrare sexpraktiker som gäller för er. Vi rekommenderar starkt att ni använder kondomer på sexleksaker och handskar på händer, särskilt om leksakerna eller händerna ska användas på fler än en person i en scen. Tänk på att närmaste handfat är på toaletten utanför lekområdet.  Att använda handskar är därför även schysst mot andra gäster av hygieniska skäl. Handskar, kondomer och glidmedel finns i lokalen. Håll kroppsvätskor inom ert lekområde. 

Torka upp och desinficera lekområdet efter lek. Sprayflaskor med ytdesinfektionsmedel finns utplacerade i lokalen.

Respekt

Stör inte i lek/aftercare: Det går bra att titta på andras scener om de inte uppenbart sökt upp ett avskärmat område. Var ändå uppmärksam på om du står för nära, och undvik att kommentera på det som pågår. Undvik högljudda samtal, förhandling, samtal och diskussioner i närhet av pågående lek. Ta sådant i baren och vid borden som är avsedda mer socialt umgänge.

Stör inte under eller omedelbart efter lek utom i nödfall. Om du verkligen behöver fråga en praktisk fråga (t ex om det är ok att dela lekutrymme), vänta till rätt ögonblick och håll kommunikationen kort och taktfull. Var medveten om att andra deltagare ibland leker även om det inte syns. Om du känner dig osäker - fråga om det är ok att prata med dem. 

Rör inte vid andras utrustning/redskap som inte är din egen. 

Städa och desinficera vid behov utrymmet där du lekt efter dig.  

Ge och ta emot feedback på ett respektfullt sätt: Alla människor kommer från olika bakgrunder och har olika erfarenheter. Alla kan och förstår olika saker. Ibland leder detta till att vi säger något som sårar någon annan. Det händer alla ibland. Det är bra att säga till när detta händer, på ett respektfullt sätt så långt det är möjligt. Alla tjänar på att vara öppna för den här typen av feedback, att ta ansvar för sina ord och handlingar och att lyssna till olika perspektiv. 

Inkludering

Som medlemmar i Wish behöver alla respektera varandras identiteter och var och en behöver ta ansvar för sina egna privilegier och eventuella kunskapsluckor. Vi strävar efter att Wish ska vara en så trygg plats som möjligt där alla får delta på egna villkor och aldrig behöva förklara sig, sina livsval eller livshistoria. Vi möter varandra med ett öppet sinne och undviker att göra antaganden om andra utifrån exempelvis etnicitet, kön/könsuttryck, tro, kinks, ålder, klass, med mera. Rasism, homofobi och transfobi och andra diskriminerande åsikter och handlingar är oacceptabelt på Wish.

 Wish styrelsemedlemmar finns här för dig
Club Wish skapas av och tillsammans med våra medlemmar. Medlemmar är alltid välkomna att framföra både positiva och negativa synpunkter till volontärer/festansvariga under kvällen och till styrelsemedlemmar mellan festerna.

Om någon beter sig olämpligt 
Dessa regler är minsta gemensamma nämnare för att vi alla ska få en så trygg klubb som möjligt. Om du behöver hjälp med något, om du upplever att någon medlem bryter mot reglerna, eller beter sig olämpligt på något annat sätt, kontakta trygghetsvärd för klubbkvällen. De känns ofta igen på att de bär en Wish-armbindel. Du kan fråga i baren eller dörren om du är osäker på vem du ska vända dig till.  

Kontakta oss: 
Du kan kontakta oss anonymt. 
      Om du är på klubben, vänd dig till en Wish trygghetsvärd. De känns ofta igen på sina vita armbindlar med texten “Wish”. 
      Du kan skicka e-post till  wishutskick@gmail.com för att kontakta styrlesen
      Om en styrelsemedlem har betett sig olämpligt kan du exempelvis kontakta föreningsrevisorn, valberedningen eller annan medlem i styrelsen som du har förtroende för. 
Bilaga 2 B: Guidelines i fullversion till hemsida och entré m.m (engelska)


Wish play party rules

Club Wish is run by a separatist non-profit organization for people who identify as women, trangender and/or intersex , who live with this/these identities in their every day lives and has an interesst in BDSM and/or fetishism. To create spaces that are as safe as possible, there are rules that you need to follow.

Active Consent for play/sex 

Make sure you have an active consent. Negotiation is a common way to do this: Ask for what you want and accept the answer. Make sure your play partner knows what you have consented to. The absence of a “no” doesn’t mean “yes”. If you feel unsure of your own or anyone else's consent: renegotiate, wait and/or change to a different activity where consent is more clear. 

If someone says no thank you with a polite “perhaps next time” it is advisable to let that person approach you next time. Do not ever  pressure or badger people to play. 

Note that consent is context specific: Yes to a play you have negotiated is a yes to those specific activities at that given time, not to anything else and at any other point in time. You need to ask again if you want something else.

If someone doesn’t take your no seriously of make you feel like you “should” agree to something, to get their liking or to be included at the club, please know that this person is at fault. Don’t hesitate to seek support if you need it. See “In case of transgressions” at the bottom of the page. 

Wish trygghetsvärdar and board members have the right to interrupt a scene if they feel uncertain weather everyone involved has consented. 

Discrection 

Be discreet and respect privacy. Do not share other participants real names, kinks, life history, etc. with others unless you have their express permission to do so. Please be discreet and keep from discussing interactions and scenes that you weren´t a part of or mention names of participants. 

All Wish activities are no recording zones. Don’t take photos or videos of participants or the venue itself. At some events there might be official photographers. They will only photograph/film those who have consented to  it and in spaces where there will be no risk that others will be caught on camera. Phones are not allowed in the play venue. You may use your phone in designated areas, usually in the entrance area and wardrobe. Ask a volunteer if you are unsure. 

Dress code 

Wish play party dress code is fetish, and/or inspired by a party theme. Minimum basic black (black clothes with minimal prints) is always passable. We encourage you to wear what you feel comfortable and hot in, that is interesting enough that it would turn heads if you walked down the street. Nudity is welcome, but please provide your own material for sitting on. The aim of the dress code is not to exclude, but rather to create atmosphere and make sure that people who prefer fetishwear don’t feel excluded. 

Other events such as Wish Summer camp, section meets etc might have different or no dress code at all. 

Safety

Use and respect safe words. The parties safe words are "YELLOW" - which means check in and  “RED”, which means stop. The house non-verbal safe signal is a double tap-out, which means stop. You may of course also negotiate your own chosen safewords, but please make sure you know your play partners safewords before beginning a scene.  If a safeword is given, play must be stopped immediately. On-lookers are encouraged to interfere or contact Wish volunteers immediately if they see or hear a safe signal and the play doesn ́t stop.

No intoxication. We do not allow for possession or use of illegal drugs or abuse of prescription drugs. Consumption of alcohol is permitted but we do not condone excessive drinking.  Participants who have consumed a smaller amount of alcohol before play, are asked to notify potential play partners of this in advance.If a member find themselves drunk we ask them to stay away from designated play areas. 

Practice safe sex. This includes genital sex, anal sex, oral sex, hand sex, and toy sex. Safer sex supplies in the form of gloves and condoms (including latex free) will be provided, as well as surface disinfectants. Please use them as needed. 

Vi rekommenderar starkt att ni använder kondomer på sexleksaker och handskar på händer, särskilt om leksakerna eller händerna ska användas på fler än en person i en scen. Tänk på att närmaste handfat är på toaletten utanför lekområdet.  Att använda handskar är därför även schysst mot andra gäster av hygieniska skäl. Handskar, kondomer och glidmedel finns i lokalen.


Practice safe play: Please plan for the play that you will be engaging and bring the safety supplies that will allow you to do the things you want to do. Please announce physical or psychological problems or sensitivities before a scene to those who are involved. If you are not sure on how to play the scene you want to play in a safe way, ask for help from others that are experienced in the activity you are planning on. 

If you are planning to do riskier scenes or scenes that can trigger others, alert the party organizers so we can work together to find a suitable space for your play.  A "spotter" that is not engaged in the scene, but standing ready in case of emergency, is required for all fire play scenes, and recommended for all riskier scenes. 


Respect 

Don't interrupt or disturb scenes/self-play/aftercare. Keep social conversations to the bar area and the surrounding stand-up tables. Unless there is an emergency do not interrupt others during or immediately after play. If you really need to ask players a practical question (like if it is ok that you play close to them), wait for the right moment and keep it short and tactful. Be aware that sometimes participants may be engaged in play or after care even if others can´t see it: If you feel unsure: ask if it is ok that you talk to them. If you wish to watch play, give after care or negotiate play in the play room, keep it quiet and keep a respectful (and safe) distance from those playing in the space.

Don´t touch any equipment that is not public or your own.

Clean up the play space when you have finished your scene. 

Give and take feedback in a respectful way: We do not come from the same backgrounds and experiences and we do not all know the same things. Sometimes this leads us to say or do something that hurts someone else. This happens to all of us at times. We encourage participants to speak out in a non-confrontative way if they feel someone speaks or acts in a way that hurts others or makes others feel uncomfortable. We would like to encourage all participants to be open to feedback about ones own behavior, to take responsibility for ones own words and actions, to listen to and accept others views and opinions, even if they differ from ones own and that we all to try to understand each other and try to interpret each others intentions in the most positive way. 

Inclusion 


Show respect for other participants identities. We strive for Club Wish events to be a safe zone for all participants where everyone is treated with respect for who they are, and no participant is forced to defend or explain any part of their identities or life choices/history. Participants are asked to be aware of their language and behavior and to think about whether these may be harming others. If you find yourself not understanding the door policy, please ask a volunteer for assistance. Please keep an open mind, stay away from making negative statements and don´t question or make assumptions about other participants race, gender identity/expression, sexual/BDSM orientation, ability, age, class, relationship geometry, ethnicity, faith/beliefs or body type (these are examples and not an exhaustive list).

In case of transgression 

The rules are minimum requirements and are here to keep us all safe. All suspicions and allegations transgressing the rules and/or of abuse or harmful behaviour on members, including volunteers, organizers or board members will be taken seriously, responded to swiftly and appropriately according to Club Wish safety - and inclusion policy. The party organizers on site have the authority to give a person a warning, or ask the person to leave. Wish board has the authority to revoce membership acording to Wish statues. 

If rules are being broken, or if other transgressions are made, please notify the person breaking the rules and/or Wish volunteers or board members according to your own best judgement. We make Wish a safer space together! 

Contact us! 
In case of transgression, please contact Wish representatives. You can contact us anonymously. 
      If you are at the club, contact a Wish representetive, usually wearing a white binder saying “WIsh” on their arm. 
      E-mail wishutskick@gmail.com to contact the board
      If a member of the board has transgressed, you can contact the election committee, the “Föreningsrevisor”  (accountant/advisor) or another member of the board. 
Bilaga 3 A: Checklista för workshop ledare och arrangörer (svenska)


Denna checklista är avsedd som hjälp för workshophållare och Wish kontaktperson att tänka igenom säkerhets- och trygghetsaspekter som kan behövas ta upp i en workshop som handlar om BDSM-F.

Alla dessa aspekter är inte aktuella i alla workshops beroende på ämne, syfte eller tidsramar. Det är ändå bra att veta varför en väljer bort att prata om vissa aspekter, och att en kan hänvisa till andra kunskapskällor som täcker in sådant en inte har möjlighet att ta upp i workshopen. 

Detta är ett levande dokument, och Wish styrelse tar tacksamt emot förslag på förbättringar och förtydliganden till denna checklista.

Att tänka igenom

Självklart hoppas vi att workshopen främst fokuserar på vad som är lustfyllt och positivt med den praktik som avhandlas. Men här är några säkerhetsaspekter att tänka igenom:

1) Kommer aspekter av fysisk säkerhet tas upp? För både Top/ar och bottom/s?
-       Om inte: är det befogat att hoppa över det denna gång? Kan vi tipsa om hur/var en kan lära sig mer på egen hand om detta?

2 Kommer aspekter av känslomässig/psykisk trygghet tas upp? För både Top/ar och bottom/s?
-       Om inte: är det befogat att hoppa över det denna gång? Kan vi tipsa om hur/var en kan lära sig mer på egen hand om detta?

3 Kommer workshopen lyfta fram vad som kan vara särskilt viktigt att ta upp vid förhandling i relation till workshopens ämne?
-       Om inte: är det befogat att hoppa över det denna gång? Kan vi tipsa om hur/var en kan lära sig mer på egen hand om detta?


4 Vilka tips kan ges den den som vill lära sig mer på på egen hand? (T ex böcker, bloggar, youtubeklipp, internetgrupper…)

5 Behöver deltagarna ta med sig något?
Det kan vara
      utrustning/verktyg som har med själva praktiken att göra
      godis/sötsaker som får upp blodsocker snabbt (särskilt vid S/M eller blodlekar)

Vid prova-på-aktiviteter


Landning/after care
Workshop-ledaren eller Wish kontaktperson bör påminna om att behov av after care/landning kan behövas även efter en workshop innan aktiviteten sätts igång.

Uppmana gärna deltagare som testar aktivitet med varandra att finnas där för varandra efteråt om det skulle behövas, eller att se till att ha en kompis som kan hjälpa en landa efteråt.

Första hjälpen
Vid S/m aktiviteter ber vi att workshop-hållare funderar igenom vilken typ av första-hjälpen utrustning som kan bli aktuell att använda, och meddelar sin kontaktperson detta i god tid innan. (alltifrån plåster till kylbalsam).

Vid Workshops i ”Edge play”

Om workshopen behandlar sådana praktiker som kan vara triggande för andra att se/höra eller innebära en risk för andra* ska workshopen alltid täcka in
-       tips för hur en kan utöva praktiken på ett sätt så att det inte är triggande för andra gäster. 
-       att detta alltid ska meddelas till ansvarig på plats (entrévärd eller annan styrelsemedlem), men helst per mail till styrelsen i förväg så att lämpliga åtgärder kan diskuteras.

* Exempel: 
-       lek som involverar blod
-       lek som involverar nålar, krokar m.m.
-       lek som involverar vapen eller vapen- attrapper
-       lek som involverar eld (dock ej tillåtet på inne i SLMs klubbutrymme)
-       lek som innefattar consencual nonconscent såsom rape play eller kidnappningsscener.
Bilaga 3 B: Checklist for workshop presenters  (English)

We encourage you to give main focus to the aspects of your workshop content that is hot, engaging and positive. Nonetheless we also ask that you take some time to consider the safety aspects of the practice that you are going to teach, and also the safety of the participants while they are in your workshop.


This checklist is intended to support workshop organizers and presenters in creating a safe workshop for participants. We are aware that not all safety aspects covered in the checklist is relevant to every workshop. Nonetheless we wish that choosing not to cover certain safety aspects is a conscious decision, which is why we ask that you please look it through and contact the organizer of your workshop if you have any questions.

This document is in no way perfect, and the Wish board is grateful for any feedback to improve it!


1) Will physical safety be covered?  
If not - please make sure that is a conscious decision on your part. Please mention that this is an important aspect of all play, and give advice on where one can learn more about safety relating to your topic.

2) Will emotional/mental safety be covered?  
If not - please make sure that is a conscious decision on your part. Please mention that this is an important aspect of all play, and give advice on where one can learn more about safety relating to your topic.


3) Will the worksop cover what is good practice when it comes to negation in the specific practice that your practice is covering? 
If not - please make sure that is a conscious decision on your part. Please mention that this is an important aspect of all play, and give advice on where one can learn more about negotiation skills relating to your workshop. 

 4) Can you suggest further recourses on the topics?  (books, blogs, youtubevideos, online groups…)

5) Do the participants need to prepare in any way? For example by bringing material relating to workshop content or sweets/drinks/blankets for self care?


If you are doing a practical workshop 

After care/ landing
Please explain the concept of getting high from play and landing. Remind participants that the need to land may occur even after a workshop. You may ask the participants to be there for each other after the workshop if necessary.

First aid
If you are teaching an S/m activity, please let the organizer from Wish know what kind of first aid material might be needed at least a week before the workshop.

If your workshop covers ”Edge play”

If your workshop is about practices that typically can be triggering to others to witness, or that could be a safety risk to bystanders make sure the workshop cover
-       ideas on how to do this practice can be conducted with minimal risk of triggering others (for example to choice a part of a venue that other guests can easily avoid)
-       that Wish rules states that this kind of play should always be announced to wish representative beforehand (preferably by mail but onsite is also OK), so that we can help you take appropriate measures.

* Examples: 
Play involving:
Blood
Needels, hooks etc
Weapons or realistic fake weapons.
Fire
Consencual nonconscent play