måndag 27 januari 2020

Wish Summer Camp is looking for volunteers!

"Do you want to join us in creating Wish Summer Camp July 13-19 2020?!

We are looking for a few more crew members. Let us know if this could be you! We need:

-Two persons who can set up the structure for the kitchen.

-One person who can coordinate service/volunteers (you need to be able to write and speak both Swedish and English).

We appreciate if you have been to camp before but it’s not totally necessary.

Please write to us: wishpowerexchange@gmail.com

We would like to hear from you before January 26th.

With love, Wish Summer Camp Crew"

Information gällande framtida samarbete med SLM


--> [English summary below]

Kort sammanfattning: 
för att kunna delta i Wish aktiviteter i SLMs lokaler kommer Wish medlemmar behöva lösa medlemskap i SLM. Anledningen är att vi måste uppfylla kraven i alkoholtillståndet. Det kommer vara ett begränsat medlemskap som föreslås kosta 60 kronor per år. Lösningen är framtagen i samförstånd mellan SLM och Wish och bygger på att SLMs medlemmar godkänner några stadgeföränrdingar vid sitt årsmöte 2020-02-19 och igen vid ett extra årsmöte. Förändringen kommer troligen att genomföras från och med Wish fest i april.

Bakgrund: 
Wish Stockholm är den äldsta pågående klubben för kvinnor och transpersoner med intresse för BDSM och fetishism. Att vi har haft en pågående verksamhet så länge handlar inte minst om att vi har haft trygghet i lokalfrågan. Dock har det blivit tydligt att vi behöver hantera frågan om alkoholtillståndet. För att uppfylla kriterierna för alkoholtillståndet krävs att samtliga som vistas i lokalen är medlemmar i SLM. I dagsläget stipulerar SLMs stadgar att föreningen riktar sig till män. Värt att veta är att SLM redan idag har två former av medlemskap: helårsmedlemsskap och månadsmedlemsskap. Rösträtt i föreningen äger endast helårsmedlemmar.

För att hantera frågan om alkoholtillstånd tillsattes en arbetsgrupp bestående av tre personer från Wish (två från styrelsen och en föreningsrevisor) och tre personer från SLM (även här styrelsemedlemmar + revisor). Vi har under hösten arbetat för att ta fram ett förslag till lösning som presenterades för närvarande på medlemsmötet. Förslaget är framtaget för att vara så lite ingripande i de båda föreningarnas verksamheter som möjligt. Båda föreningarna värnar separatistiska utrymmen, men även klubbarnas framtida samverkan.

Förslaget ser ut som följer:

·      En stadgeändring görs  vid SLMs årsmöte 19:e februari, för att kunna omfatta även Wish målgrupp i SLM. Föreningen riktar sig nu i första hand till män men även till kvinnor, transpersoner och intersexpersoner som lever med denna identitet i sin vardag och har intresse för BDSM och fetishism, i enlighet med Wish Stadga.
·      En särskild form av medlemskap i SLM instiftas genom stadgeändring i föreningen SLM. Detta medlemskap är endast tillgängligt för personer som redan är medlemmar i Wish. Kostnaden för medlemskapet kommer att vara 60 kronor per helår och kan lösas samtidigt som medlemskap i Wish.
·      Av stadgeändringen framgår att det är möjligt att arrangera aktiviteter som endast är öppna helårs/månadsmedlemmar i SLM respektive i föreningen Wish.
·      Medlemskapet är inte obligatoriskt för Wish-medlemmar som t ex endast vill delta i läger eller andra aktiviteter som inte försigår på SLM.
·      Övergångsregler under det första året innebär att den som redan har medlemskap i Wish kan lösa medlemskap i SLM som gäller fram till den dag som Wish-medlemskapet går ut till en kostnad motsvarande 5 kronor/månad. 
·      Wish medlemmar har rösträtt på SLMs årsmöte. För att kunna vara förtroendevald (t ex styrelsemedlem) behöver man dock ha varit ordinarie helårsmedlem i SLM under ett år. Någon som endast har det särskilda Wish-medlemskapet kan alltså inte väljas till styrelsen.
·      Wish styrelse har stående adjungering med en röst till SLMs styrelsemöten.

Vi har idag ingen uttalad plan B för hur vi lägger upp verksamheten om stadgeändringen inte går igenom på SLMs årsmöte. Överväg gärna att lyfta frågan om ni har vänner som är medlemmar i SLM, eller själva är det så att deras årsmöte får en positiv utgång i frågan.

Hyresfrågan
Som kommunicerats vid tidigare medlemsmöte har Wish under året diskuterat möjligheten att ha ett hyreskontrakt med SLM. Detta för att säkra vår möjlighet att vara i lokalen, och samtidigt lämna ett rimligt ekonomiskt bidrag.

Vi hade kommit relativt långt i våra förhandlingar när frågan om alkoholtillståndet kom upp i början av hösten. Förhandlingar om hyra fick då pausas. Både SLM och Wish har uttalat att vår avsikt är att följa upp och genomföra de förhandlingar som nästan var i hamn. Medlemsavgiften som SLM kommer att få in kommer att räknas in när hyresnivån sätts. Det är också avsikt från SLM och Wish sida att Wish kommer att kunna nyttja lokalen i något högre utsträckning än tidigare (dock inte fredag-lördag tyvärr). Wish styrelse övervägde att höjda medlemsavgiften (för första gången på c:a 15 år) för att hantera hyran, men avvaktar nu en höjning, då vi tänker att medlemsskapet i SLM fyller delvis samma syfte. Vi återkommer när mer klarhet i hyresfrågan har uppnåtts.

Wish styrelse välkomnar frågor och input, antingen i den stängda facebookgruppen eller på wishutskick@gmail.com

Tack för uppmärksamheten!


English summary
In order to adhere to the rules of SLM alcohol permitt, SLM board will suggest to their Annual General Meeting that the organization will change their statues to allow members of Wish to have a limited membership in SLM. This new membership will cost 60 crowns per year. Only members of Wish will be able to have this new form of membership. It will be mandatory for any Wish members who want to take part in an Wish-events at the SLM venue.

This solution has been crafted in cooperation between SLM and Wish with the intent to create as little practical difference for SLM and Wish members as possible. If these changes of statues will be passed the first time at SLMs AGM they will hold an extra AGM as soon as possible, as statues need two AGMs to pass. If you have friends who are members in SLM, or are an SLM member yourself, please considder discussing the matter and help the SLM AGM make a descision that is befificiary for Wish.

Wish board welcomes questions or input, either in the closed facebook group or via wishutskick@gmail.com

Wish Styrelse


onsdag 22 januari 2020

Kallelse till Wish Årsmöte / Call for Wish Annual General Meeting

Torsdag 27:e Februari: Wish årsmöte
Du är hjärtligt välkommen till  Wish Stockholms Årsmöte den 27 februari, klockan 18.00.
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och en viktig plats för Dig att kunna vara med och påverka och ge förslag på föreningens framtida verksamhet. Under årsmötet ska bland annat styrelsen för 2020 väljas och beslut om stadgeändring kommer behandlas.
Datum och tid: 27 februari. Dörrarna öppnas kl 1800, årsmötet beräknas pågå 18.30-20.00. Efter årsmötet öppnar baren och det är pubkväll för att fira in verksamhetsåret 2020 och den nyvalda styrelsen. Puben stänger kl 23.00.
Lokal: Årsmötet äger rum på klubben, Wollmar Yxkullsgatan 18, ring på klockan så öppnas porten.
Viktiga tider att hålla koll på innan årsmötet:
30/1 – motionsstopp: Är det något som inte står på dagordningen som du vill att årsmötet ska fatta beslut om? Då behöver du skicka in en motion senast den 30:e januari. Om du vill bolla dina idéer med styrelsen eller ha hjälp med hur du ska skriva motionen så går det bra att kontakta styrelsen på wishutskick@gmail.com.
6/2 – nomineringsstopp: Är du intresserad av att arbeta i styrelsen, eller känner du någon som skulle för uppdraget? Skicka ett mejl till valberedning.wish@gmail.com senast den 6 februari januari.
13 februari – handlingarna tillgängliga: Två veckor innan mötet finns valberedningens förslag, verksamhetsberättelsen och alla andra handlingar inför mötet tillgängliga för medlemmarna. 

Vi ses den 27 Februari!
Thursday 27:th of February: Wish Annual General Meeting
You are warmly welcomed to the Wish Stockholm Annual Meeting on February 27, at 6 pm.

The annual meeting is the association's highest decision-making body and an important place for you to be able to influence and make suggestions on the association's future activities. During the annual meeting, among other things, the Board members for 2020 will be elected and a decision on a statute change will be
Date and time: 27 February. The doors open at 1800, the annual meeting is expected to run from 6.30 pm to 8 pm. After the annual meeting, the bar opens and it is pub night to celebrate the financial year 2020 and the newly elected board. The pub closes at 23:00.
Venue: The annual meeting takes place at the club, Wollmar Yxkullsgatan 18, ring the clock and the gate opens.
 
Important times to keep track of before the annual meeting:
30/1 - exercise stop: Is there something that is not on the agenda that you want the annual meeting to decide on? Then you need to submit a motion by January 30th. If you want to check your ideas with the board or have help with how to write the exercise, you can contact the board at wishutskick@gmail.com.
6/2 - nomination halt: Are you interested in working on the board, or do you know someone who would like the assignment? Send an e-mail to valberedning.wish@gmail.com by Februari 6th.
February 13 - the documents available: Two weeks before the meeting, the nomination committee's proposal, the activity report and all other documents before the meeting are available to the members.

See You at the 27th February!

måndag 6 januari 2020

Medlemsmöte i anledning av samarbetet mellan SLM och WIsh den 14e januari

SLM har samarbetat med Wish (tidigare Lash) under 25 år. Samarbetet har utgjort basen för att Stockholm har haft den längst pågående verksamheten för kvinnor och transpersoner med intresse för BDSM och fetishism i Europa, och at klubben kan bedriva en verksamhet som är uppskattad såväl nationellt som internationellt. Solidariteten med Wish har varit viktig för SLM. 

Under hösten 2019 har föreningarna uppmärksammats på att samarbetet behöver utvecklas för att det ska kunna fortsätta i framtiden. En arbetsgrupp med representanter från de båda klubbarna har sett över situationen gällande alkoholtillstånd och ekonomi och kommit fram till ett förslag som kommer att påverka SLMs stadgar och Wish medlemmar. Ambitionen har varit att förändringarna ska vara begränsade, men tillräckliga för att säkra upp samarbetet så att det kan fortsätta vara stabilt i framtiden. Nu kallar SLM och Wish till gemensamt medlemsmöte för att klubbarnas respektive medlemmar ska få diskutera förslaget


14e januari
kl 19
på SLM, Wollmar Yxkullsgatan 18.


MEMBERS MEETING TO DISCUSS THE COOPERATION BETWEEN SLM AND WISH JANUARY 14TH. SLM and Wishs' (earlier Lashs') partnership goes back 25 years in time. This has made it possible that Stockholms has the most long running platform for women and trans people interested in BDSM and fetishism in Europe. This solidarity has also meant a lot to SLM.


During the fall of 2019 both organizations has realized that the cooperation needs to progress for it to be possible to continue into the future. A group with representatives of both SLM and Wish has revieved the situation regarding the alcohol permit, finances etc and reached a suggested way forward, that will have some effect on SLMs statues and also Wishes members. The ambition is to limit the changes but still make sure they are effective to make sure the partnership is stabile in the future. Wish and SLM calls for a joint members meeting to let the members discuss this propositon.


January 14th
at 7 PM. SLM, Wollmar Yxullgatan 18.