torsdag 20 februari 2020

Tråkiga besked om samarbetet mellan SLM och Wish

English below!

Hej kära Wishare,
Vi har nu fått ta del av besluten på SLMs årsmöte. Tyvärr röstade årsmötets deltagare nej till att utöka SLMs målgrupp. Den innebär att det 25 år långa samverkan där Wish har pub/klubb på SLM sista torsdagen i månaden kommer att behöva avvecklas.

I skrivande stund vet vi att vi kommer att kunna genomföra såväl årsmöte+pub och mars-festen i SLMs lokaler, men hur det kommer att se ut efter det är just nu under arbete.

Wish styrelse tycker självklart att detta är ett tråkigt besked. Samtidigt vet vi att våra drygt 300 medlemmar tycker att Wish är viktigt, och vi vet att vi kommer att fortsätta arrangera träffar, fester, workshops med mera. I vilka former och i vilka lokaler är något vi behöver sätta oss och fundera på nu. Vi har redan en del uppslag, men alla medlemmar är varmt välkomna att kontakta oss med förslag och kontakter på wishutskick@gmail.com

Vi i Wish styrelse vill tacka SLMs styrelse för gott samarbete under åren, inte minst under denna senaste turbulenta tid. Vi hoppas kunna fortsätta samverkan i viss utsträckning, kanske genom att arrangera mixfester.

Vi återkommer med mer information så snart som möjligt, och ser även fram emot konstruktiva samtal under årsmötet.

/Wish Styrelse 2019-2020
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dear Wish-members,
We have now been informed of the decisions at SLM's annual meeting. Unfortunately, the participants of the annual meeting voted against extending SLM's target group. This means that the 25-year collaboration where Wish has pub / club at SLM on the last Thursday of the month will need to be discontinued.

At the time of writing, we know that we will be able to carry out both the annual meeting + pub and the March party in SLM's premises, but what it will look like after that is currently in the works.

The Wish Board obviously thinks this is a sad message. At the same time, we know that our more than 300 members think that Wish is important, and we know that we will continue to organize meetings, parties, workshops and more. In what forms and in what premises is something we need to think about now. We already have some ideas, but all members are welcome to contact us with suggestions and contacts at wishutskick@gmail.com

We at the Wish Board wish to thank SLM's Board for good cooperation over the years, not least during this most recent turbulent time. We hope to be able to continue the collaboration to some extent, perhaps by arranging mix parties.

We will return with more information as soon as possible, and also look forward to constructive discussions during the annual meeting.

/Wish styrelse 2019-2020

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar