måndag 27 januari 2020

Information gällande framtida samarbete med SLM


--> [English summary below]

Kort sammanfattning: 
för att kunna delta i Wish aktiviteter i SLMs lokaler kommer Wish medlemmar behöva lösa medlemskap i SLM. Anledningen är att vi måste uppfylla kraven i alkoholtillståndet. Det kommer vara ett begränsat medlemskap som föreslås kosta 60 kronor per år. Lösningen är framtagen i samförstånd mellan SLM och Wish och bygger på att SLMs medlemmar godkänner några stadgeföränrdingar vid sitt årsmöte 2020-02-19 och igen vid ett extra årsmöte. Förändringen kommer troligen att genomföras från och med Wish fest i april.

Bakgrund: 
Wish Stockholm är den äldsta pågående klubben för kvinnor och transpersoner med intresse för BDSM och fetishism. Att vi har haft en pågående verksamhet så länge handlar inte minst om att vi har haft trygghet i lokalfrågan. Dock har det blivit tydligt att vi behöver hantera frågan om alkoholtillståndet. För att uppfylla kriterierna för alkoholtillståndet krävs att samtliga som vistas i lokalen är medlemmar i SLM. I dagsläget stipulerar SLMs stadgar att föreningen riktar sig till män. Värt att veta är att SLM redan idag har två former av medlemskap: helårsmedlemsskap och månadsmedlemsskap. Rösträtt i föreningen äger endast helårsmedlemmar.

För att hantera frågan om alkoholtillstånd tillsattes en arbetsgrupp bestående av tre personer från Wish (två från styrelsen och en föreningsrevisor) och tre personer från SLM (även här styrelsemedlemmar + revisor). Vi har under hösten arbetat för att ta fram ett förslag till lösning som presenterades för närvarande på medlemsmötet. Förslaget är framtaget för att vara så lite ingripande i de båda föreningarnas verksamheter som möjligt. Båda föreningarna värnar separatistiska utrymmen, men även klubbarnas framtida samverkan.

Förslaget ser ut som följer:

·      En stadgeändring görs  vid SLMs årsmöte 19:e februari, för att kunna omfatta även Wish målgrupp i SLM. Föreningen riktar sig nu i första hand till män men även till kvinnor, transpersoner och intersexpersoner som lever med denna identitet i sin vardag och har intresse för BDSM och fetishism, i enlighet med Wish Stadga.
·      En särskild form av medlemskap i SLM instiftas genom stadgeändring i föreningen SLM. Detta medlemskap är endast tillgängligt för personer som redan är medlemmar i Wish. Kostnaden för medlemskapet kommer att vara 60 kronor per helår och kan lösas samtidigt som medlemskap i Wish.
·      Av stadgeändringen framgår att det är möjligt att arrangera aktiviteter som endast är öppna helårs/månadsmedlemmar i SLM respektive i föreningen Wish.
·      Medlemskapet är inte obligatoriskt för Wish-medlemmar som t ex endast vill delta i läger eller andra aktiviteter som inte försigår på SLM.
·      Övergångsregler under det första året innebär att den som redan har medlemskap i Wish kan lösa medlemskap i SLM som gäller fram till den dag som Wish-medlemskapet går ut till en kostnad motsvarande 5 kronor/månad. 
·      Wish medlemmar har rösträtt på SLMs årsmöte. För att kunna vara förtroendevald (t ex styrelsemedlem) behöver man dock ha varit ordinarie helårsmedlem i SLM under ett år. Någon som endast har det särskilda Wish-medlemskapet kan alltså inte väljas till styrelsen.
·      Wish styrelse har stående adjungering med en röst till SLMs styrelsemöten.

Vi har idag ingen uttalad plan B för hur vi lägger upp verksamheten om stadgeändringen inte går igenom på SLMs årsmöte. Överväg gärna att lyfta frågan om ni har vänner som är medlemmar i SLM, eller själva är det så att deras årsmöte får en positiv utgång i frågan.

Hyresfrågan
Som kommunicerats vid tidigare medlemsmöte har Wish under året diskuterat möjligheten att ha ett hyreskontrakt med SLM. Detta för att säkra vår möjlighet att vara i lokalen, och samtidigt lämna ett rimligt ekonomiskt bidrag.

Vi hade kommit relativt långt i våra förhandlingar när frågan om alkoholtillståndet kom upp i början av hösten. Förhandlingar om hyra fick då pausas. Både SLM och Wish har uttalat att vår avsikt är att följa upp och genomföra de förhandlingar som nästan var i hamn. Medlemsavgiften som SLM kommer att få in kommer att räknas in när hyresnivån sätts. Det är också avsikt från SLM och Wish sida att Wish kommer att kunna nyttja lokalen i något högre utsträckning än tidigare (dock inte fredag-lördag tyvärr). Wish styrelse övervägde att höjda medlemsavgiften (för första gången på c:a 15 år) för att hantera hyran, men avvaktar nu en höjning, då vi tänker att medlemsskapet i SLM fyller delvis samma syfte. Vi återkommer när mer klarhet i hyresfrågan har uppnåtts.

Wish styrelse välkomnar frågor och input, antingen i den stängda facebookgruppen eller på wishutskick@gmail.com

Tack för uppmärksamheten!


English summary
In order to adhere to the rules of SLM alcohol permitt, SLM board will suggest to their Annual General Meeting that the organization will change their statues to allow members of Wish to have a limited membership in SLM. This new membership will cost 60 crowns per year. Only members of Wish will be able to have this new form of membership. It will be mandatory for any Wish members who want to take part in an Wish-events at the SLM venue.

This solution has been crafted in cooperation between SLM and Wish with the intent to create as little practical difference for SLM and Wish members as possible. If these changes of statues will be passed the first time at SLMs AGM they will hold an extra AGM as soon as possible, as statues need two AGMs to pass. If you have friends who are members in SLM, or are an SLM member yourself, please considder discussing the matter and help the SLM AGM make a descision that is befificiary for Wish.

Wish board welcomes questions or input, either in the closed facebook group or via wishutskick@gmail.com

Wish Styrelse


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar